logo

ใบอนุญาตเป็นนายหน้า ประกันวินาศภัย

คนโปรโมท

ข้อมูลใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ด๊อกเตอร์ มันนี่ อินชัวร์ เป็นแบรนด์ภายใต้
บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด
ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภายใต้การควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว00009/2565

เพื่อตรวจสอบเอกสารรับรองจาก คปภ. กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เข้าเว็บไซต์ของ คปภ. http://oiceservice.oic.or.th/corporatebroker/license.php
2.พิมพ์ ว00009/2565 ที่แบบฟอร์มใบอนุญาตโบรกเกอร์
3.คลิกปุ่มค้นหา

blog-details