logo

ใบอนุญาตเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

คนโปรโมท

ข้อมูลใบอนุญาตเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

ด๊อกเตอร์ มันนี่ อินชัวร์ เป็นแบรนด์ภายใต้
บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด
ได้รับใบอนุญาตเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ภายใต้การควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เลขที่ใบอนุญาตเลขที่ อลว028023000/2565

เพื่อตรวจสอบเอกสารรับรองจาก คปภ. กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เข้าเว็บไซต์ของ คปภ. http://oiceservice.oic.or.th/corporatebroker/license.php
2.พิมพ์ อลว028023000/2565 ที่แบบฟอร์มใบอนุญาตโบรกเกอร์
3.คลิกปุ่มค้นหา

blog-details