logo

Privacy Policy

คนโปรโมท

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เอาประกันภัย

บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด

                  ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับผู้เอาประกันภัย ของบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) ผู้เอาประกันภัยได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด

 1. 1. คำนิยาม

                “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถระบุตัวตนได้

 1. 2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

              2.1 ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

                ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่คุณ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลสุขภาพ หรือความพิการสัญชาติ ศาสนา เพศ ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภูมิลำเนา บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

              2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

                บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของคุณ ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวมใช้เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อคุณก่อนหรือขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

              2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย

                คุณรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือกฎหมายอื่นใด บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการกระทำความผิดกฎหมายของคุณได้ โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผยหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

              2.4 บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากบุคคลภายนอก

                คุณรับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่อยู่ วันเดือนปี เกิด เพศ อายุ ทะเบียนรถยนต์ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต หมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทอาจได้รับจากบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทประกันภัยต่อ หรือบริษัทประกันภัยต่อช่วง เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของคุณจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์
 • ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง บริษัทอาจได้รับข้อมูลของคุณจากหน่วยงานรัฐ หรือสถานกงสุล เช่น ข้อมูลประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเรื่องประกันภัยการเดินทางของคุณ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ประเภทของข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

                บริษัทขอแจ้งให้คุณทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัย และบุคคลทั่วไป และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของบริษัท บริษัทได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท บริษัทหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทจัดหาอาจเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใช้และเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของบริษัท

 

 1. 3. ข้อมูลที่บริษัทประมวลผล

              บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากคุณโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพิจารณาคำขอเอาประกันภัย/คำขอต่ออายุประกันภัย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

             บริษัทใช้ขั้นตอนการตัดสินใจอัตโนมัติที่จะประมวลผลข้อมูลของคุณผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี เช่น บริษัทอาจประเมินข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอเอาประกันภัย คำขอต่ออายุประกันภัย การให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรืออื่นๆ คุณอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

 

 1. 4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

 บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประโยชน์ในการรับประกันภัย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างคุณกับบริษัท
 • การคำนวณเบี้ยประกัน
 • การสำรองข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของบริษัท
 • การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยทุกช่องทางการชำระเงินและหนี้สินอื่นๆ
 • การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • การให้บริการหลังการขาย การให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหา และแจ้งเตือนใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าผ่านโซเซียลมีเดียแอปพลิเคชัน อีเมล SMS โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
 • การต่ออายุ แก้ไขหรือยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย การขอเอาประกันภัยใหม่ในภายหลัง
 • เพื่อให้บริการช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยอาจประมวลผลหรือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ รวมถึงการประเมินหรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การแก้ไขปัญหาต่างๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 • การเสนอและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขายการแจ้งข้อมูลและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการต่างๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารของบริษัท บริษัทในเครือ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคต
 • การวิเคราะห์ การจัดทำฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติหรือปัญญาประดิษฐ์ ( AI) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 • เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ https://www.oic.or.th
 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

                บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้และบริษัทได้เก็บรวบรวมก่อนระหว่าง และภายหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาประกันภัย เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องสัญญา รวมถึงการดำเนินกิจการและบริหารงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                บริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทั้ง (1) ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (ii) ข้อมูลทางชีวภาพและยีน และ (iii) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ บริษัทประมวลผลข้อมูลไม่ว่า (i) เพราะบริษัทได้รับความยินยอมของคุณที่จะด าเนินการดังกล่าวหรือ (ii) เพราะบริษัทต้องเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของบริษัท

                คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณเมื่อคุณได้ให้ความยินยอม คุณอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณเพิกถอนความยินยอม บริษัทยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะอธิบายให้คุณทราบในเวลาที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใด ที่บริษัทยังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องหรือเป็นไปในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล ( archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็นไปได้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะใช้ในการทำการวิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมทั้งบริษัทอาจใช้ข้อมูลนามแฝง (pseudonymous) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 1. 5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

                บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้มั่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ บริษัทพยายามที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ พนักงาน บุคลากรของบริษัท บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่บริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่นๆ ที่กระทำในนามบริษัท จะเป็นผู้ได้รับและเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่คุณและเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของบริษัทเท่านั้น และตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทราบ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของคุณในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของคุณออกจากบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

                บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่บริษัทอื่นใดหรือหน่วยงานใดๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท (เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) หรือหน่วยงานที่บริษัทเป็นสมาชิก (เช่น สมาคมประกันวินาศภัยไทย) หน่วยงานราชการที่ควบคุมในเรื่อง การตรวจคนเข้าเมือง ภาษี ความมั่นคงของชาติและอาชญากรรมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท หรือการดำเนินการกิจกรรมร่วมกันการเดินทาง การจัดงานร่วมกัน การเชื่อมโยง/เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และการวิจัย

นอกจากนี้ คุณตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกิจการของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือประกาศที่บริษัทจะกำหนดเป็นกรณีๆ ไป

 

 1. 6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

                บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้คุณตกลงและยินยอมให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอื่น หรือภายใต้เขตอำนาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

 

 1. 7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

                บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

 

 1. 8. สิทธิของคุณ

ในเวลาใดก็ตาม คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทมีรวมทั้งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 • สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณอาจส่งให้บุคคลภายนอกหรือขอให้บริษัทส่งโดยตรง
 • สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นใด
 • สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่มีความจำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บ รวมทั้งสิทธิที่จะจำกัดขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้
 • สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิคุณ

                ทั้งนี้ การใช้สิทธิของคุณจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น คุณจะต้องส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 11. ของประกาศฉบับนี้และการพิจารณาคำร้องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คำวินิจฉัยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอใช้สิทธิของคุณถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณขอให้บริษัท ลบ ทำลาย จำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่คุณได้

 

 1. 9 การเพิกถอนความยินยอม

                หากคุณไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ประกาศ หรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

 

 1. 10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

                บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงๆ ใด บริษัทจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://doctormoney.co.th/privacy ซึ่งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศลงในเว็บไซต์และคุณรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขทุกประการ คุณควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศในเว็บไซต์เป็นประจำ

 

 1. 11. การติดต่อบริษัท

                หากคุณประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ 8. หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัท    ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด

ที่อยู่        459/2 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์  ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ ( DRM Contact Center) 0 2502 8888

เว็บไซต์    www.doctormoney.co.th

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO)

ที่อยู่        459/2 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

อีเมล       dpo@doctormoney.co.th