logo

Terms and Conditions

คนโปรโมท

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน Doctor Money Insure

                    “Doctor Money Insure” เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน Doctor Money ซึ่งเป็นบริการของบริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทะเบียนเลขที่ ว.0009/2565

  1. 1. บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

              1.1 บริษัทฯ ให้บริการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Money และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ของบริษัทฯ ( Doctor Money Insure”) และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีการเปรียบเทียบราคากรมธรรม์ประกันภัยและรายละเอียดความคุ้มครองต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศที่ร่วมกับกับบริษัทฯ (“ผู้รับประกันภัย”)

              1.2 เมื่อคุณระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเสนอราคากรมธรรม์ประกันภัยที่คุณสนใจ บริษัทฯ จะดำเนินการแสดงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ พร้อมทั้งแสดงรายชื่อผู้รับประกันภัย และราคาเบี้ยประกันภัยให้คุณเลือกซื้อ เมื่อคุณได้ยืนยันการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแล้ว คุณสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีการต่างๆ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยเป็นการชำระโดยตรงให้แก่ผู้รับประกันภัย

              1.3 เมื่อคุณชำระเบี้ยประกันภัยสำเร็จแล้ว ผู้รับประกันภัยจะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่คุณตามที่อยู่ และ/หรืออีเมลที่คุณระบุให้จัดส่งกรมธรรม์ นอกจากนั้น ในกรณีที่ผู้รับประกันภัยออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับชำระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประกันภัยอาจจัดส่งใบเสร็จรับเงินดังกล่าวให้คุณเองหรือมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน Doctor Money ได้อีกด้วย

              1.4 คุณได้ศึกษาเงื่อนไขรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ก่อนเข้าทำรายการธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Doctor Money คุณตกลงและรับทราบว่าการทำธุรกรรมภายใต้บริการ Doctor Money Insure เป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ และมีผลตามกฎหมาย โดยคุณไม่ต้องลงนามในเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมอีก

              1.5 เงื่อนไขและข้อยกเว้นการรับประกันภัยรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น วันเริ่มต้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ จะเป็นไปตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนด ดังนั้น คุณโปรดทำความเข้าใจและศึกษาเงื่อนไขการรับประกันภัยของผู้รับประกันเป็นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด

 

2. การจัดการข้อมูล

              2.1 บริการ Doctor Money Insure เป็นส่วนหนึ่งของบริการแอปพลิเคชัน Doctor Money ซึ่งการจัดการความเข้าใจบริการข้อมูลการใช้บริการต่างๆ เช่น ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณเลือก และข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัย ฯลฯ จะถูกใช้และจัดการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
แอปพลิเคชัน Doctor Money นอกจากนี้ สิทธิ หน้าที่ รายละเอียดการเก็บ ใช้ประมวลผล เปิดเผยข้อมูล และความยินยอมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              2.2 คุณยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

  1. 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

              3.1 บริษัทฯ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างคุณกับผู้รับประกันภัยเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้รับประกันของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทั้งหลายที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัทฯ มีไว้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสนอราคาของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความสนใจหรือความจำเป็นของคุณเท่านั้น บริษัทฯ อาจไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงกับบริษัทฯ

              3.2 คุณยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และคุณรับทราบว่าการไม่เปิดเผยข้อความที่ถูกต้องหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ อาจเป็นสาเหตุให้คุณไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้รับประกัน

 

  1. 4. การชำระเบี้ยประกันภัย

คุณสามาถชำระเบี้ยประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Money หรือผ่านทางวิธีการอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด

 

  1. 5. ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Doctor Money โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0 2502 8888,
08 8890 8990 เวลาทำการ 08.00 น. – 17:00 น. (ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 459/2 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000